חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
Cart 0 0.00
 1. כללי. מדיניות פרטיות זו נועדה לפרסם ולהסביר את מדיניות חברת עולם הבית שיווק והפצה בע"מ לגבי השימוש באתר המכירות האלקטרוני boolabait.co.il (להלן: "האתר"), איסוף המידע באמצעותו, והשימוש במידע זה. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתקנון מדיניות תנאי שימוש, וחלה על המידע הנאסף בקשר עם השימוש באתר וביצוע רכישות בו ואופן השימוש בו. על ידי יצירת חשבון ו/או השימוש/גלישה באתר, הינך מסכים למדיניות זו, ובפרט לאיסוף המידע ולשימוש בו כמתואר להלן. למונחים שאינם מוגדרים באופן מפורש במסמך זה תהיה המשמעות המוגדרת בתקנון. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד. הכותרות וכותרות המשנה הן למען הנוחות בלבד, ולא ייעשה בהן כל שימוש לצורך פרשנות מדיניות פרטיות או איזה מהוראותיה.
 2. הגדרות.
  1. החוק. חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 וכל התקנות המותקנות מכוחו.
  2. מידע אישי. כל פריט מידע שעשוי לזהות אדם פרטי מסוים, בין לבדו ובין בצירוף עם פריט מידע אחר.
 3. איסוף מידע. החברה עשויה לאסוף ולאחסן כל מידע, נתונים, ופרטים אחרים שימסרו על ידך תוך כדי שימוש באתר, יצירת חשבון או הרשמה לאתר, ביצוע רכישה באתר, מילוי טפסים באתר וגלישה בו. המידע שייאסף על ידי החברה יכול שיכלול מידע אישי, ובכלל זה את פריטי המידע הבאים
  1. מידע שנמסר בקשר עם ביצוע הרכישות – שם  פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת פיזית, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, פרטי הרכישה שבוצעה, סכום הקניה וכל מידע הקשור בהזמנות כגון מידות, הזמנות קודמות, ומידע אחר שתבחר למסור בקשר עם השימוש באתר או ביצוע רכישה דרכו.
  2. מידע שנוצר או נאגר באופן אוטומטי בעת השימוש באתר, בין היתר על ידי שימוש ב"עוגיות" (לפרטים נוספים בקשר ל"עוגיות" אנא ראו סעיף 6 להלן),  ובכלל זה לוג שימוש בשרת האתר, כתובת IP, סוג הדפדפן בו אתה עושה שימוש, סוג מכשיר הקצה, מערכת ההפעלה, שמות דומיין, שעות וזמני גישה, מספר כניסות לאתר ומשך השימוש, ובאופן כללי מידע אנונימי לגבי הרגלי השימוש באתר. כל מידע שתמסור לחברה אם וכאשר תספק לחברה משוב, תרשם לאתר החברה, וכיוצא בזה מידע וולונטרי.
 4. שימוש במידע. החברה תעשה שימוש במידע האישי אך ורק על פי החוק. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש לצרכים הבאים, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים כמפורט להלן:[1] לספק את השירותים הניתנים באמצעות האתר למוכרים ולקונים; [2] לספק למשתמשים הודעות בקשר להזמנות ו/או בקשר עם השימוש באתר; [3] לספק תמיכה ושירות למשתמשים; [4] לספק חומרי שיווק ומסרים פרסומיים מותאמים אישית . למשתמש ידוע, כי זכותו בכל עת לשלוח הודעת סירוב לכתובת office@boolabait.co.il, ולהפסיק לקבל דבר פרסומות מהחברה  וכי כל הודעה אלקטרונית או באמצעות מכשיר נייד תכיל קישור או הנחיות להסרה מרשימת הדיוור [5] ניתוח מידע סטטיסטי (אנונימי) לצורך שיפור פעילות האתר והשירותים והמוצרים המוצעים באמצעותו.
 5. מסירת מידע לצדדים שלישיים.
  1.  החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור על המידע האישי שלכם ולמנוע גישה בלתי מורשית למידע האישי שלכם על ידי צדדים שלישיים.
  2. החברה אינה אוספת, מעבדת או שומרת את פרטי התשלום שלכם, בין אם מבוצע באמצעות כרטיס אשראי ובין אם מבוצע באמצעות paypal. התשלום מתבצע באמצעות ספק שירותי סליקה, וביצוע התשלום כפוף לתנאי השימוש של ספק שירותי הסליקה, המפורטים [כאן]
  3. החברה תעביר את המידע שלכם לקבלני משנה של החברה המבצעים עבורה ניהול שליחת הודעות סמס ו/או דואר מקוון,.
  4.  החברה אינה מוכרת, משכירה או מחכירה את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים ולא תשתף אחרים במידע האישי שלך, ללא הסכמתך, מלבד למטרות הבאות, וככל שהדבר יהיה נחוץ על פי שיקול דעתה בתום לב של החברה, בהם החברה תהיה רשאית לגלות מידע אישי: (1) על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית או בכל מקרה של מחלוקת, או הליכים משפטיים מכל סוג בין המשתמש לבין החברה או בין המשתמש לבין משתמשים אחרים בקשר לאתר; (2) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש של החברה, לרבות חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; לרבות במקרים בהם החברה מאמינה באופן סביר שהמשתמש הפר את תנאי השימוש, או עשה שימוש לרעה בזכותו להשתמש בשירות, או עשה מעשה, או מחדל, שהחברה מאמינה באופן סביר כי הוא מפר כל דין, כללים או תקנות רלוונטיים. החברה רשאית לשתף את המידע האישי של המשתמש במקרים אלה עם רשויות אכיפת החוק ועם רשויות מוסמכות אחרות ועם כל צד שלישי כפי שיידרש על מנת לטפל בכל תוצאה של מעשה עוולה של משתמש; (3) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה או בבעיות טכניות על מנת למנוע פגיעה גופנית או נזק לרכוש לאחרים;(4) על מנת להשיב על בקשות תמיכה ופניות של המשתמש; (5)  על מנת להשיב על תביעות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו; (6) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים שלה או של הציבור הכללי; (7) אם וכאשר החברה תעבור שינוי בשליטה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כל או עיקר נכסיה או במקרה שבו המחתה או העבירה החברה את  פעילותה וכתוצאה מכך את זכויותיה וחובותיה כלפי כלל המשתמשים לצד שלישי; (8) לשם מתן ו/או השלמת שירות עבור המשתמש, מניעת נזק או פתרון תקלות; (9) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי. למען הסר ספק, החברה רשאית לגלות מידע שאינו מידע אישי  לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה המלא של החברה.
  5. החברה רשאית לשתף במידע אישי גם חברות בנות, חברות אחיות וחברות אם. ניתן יהיה לשתף במידע אישי גם את ספקי המשנה של החברה כמפורט בסעיף זה בכפוף לתנאי המפורש שהשימוש שלהם במידע זה חייב לעלות בקנה אחד עם מדיניות פרטיות זו.
  6. החברה רשאית לאסוף, להחזיק ולנהל את המידע האישי שלך באמצעות שירותי ענן או אירוח על-ידי צד שלישי באופן סביר למטרות העסקיות, ואפשר שהמידע יאוחסן במדינות אחרות, והנך מסכים להעברת המידע האישי שלך אל מחוץ לישראל כאמור.
 6. Cookies– האתר עושה שימוש ב- Cookies  ("עוגיות"), כלומר קבצים אשר מאחסנים מידע מסוים במכשיר הקצה של המשתמש, והמאפשרים למערכות האתר לזהות את הדפדפן ומכשיר הקצה של המשתמש ולהתאים את הגלישה באתר למשתמש או לאסוף מידע בדבר מאפייני המכשיר, הדפדפן והרשת שלך, וכן מאפיינים הקשורים לאופן הגלישה שלך באתר.
 7. אנו עושים שימוש בעוגיות של גוגל אנליטיקס, גוגל אדוורדס, גוגל סירצ' קונסול, גוגל תג מנג'ר, פיקסל פייסבוק, פיקסל אאוטבריין, פיקסל טאבולה, פיקסל טיק טוק, פיקסל סנאפצ'אט, פיקסל קווארה ועוד.. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למחוק Cookies, לחסום קבלה של Cookies או לקבל התראות לפני אחסונם. עם זאת, אם תמחק את קבצי ה- Cookies או לא תאפשר את אחסונם, ייתכן שהדבר יפגע בשימושך באתר. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במכשירך.
 8. אבטחת מידע.  החברה מיישמת נהלים ומדיניות על פי המקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשמשים שלה ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בין שאר בפרוטוקול מוצפן (SSL) והצפנת נתונים. עם זאת, החברה אינה יכולה לערוב, שהאתר ומאגרי המידע הקשורים אליו יהיו חסינים מפני שימוש לא ראוי או שימוש לרעה של גורמים אחרים, ולכן אינה יכול לערוב לכך שלעולם לא יקרה מקרה של גישה לא מורשית למידע האמור.
 9. זכות לעיון ומחיקה או תיקון. זכותו של כל משתמש לבקש לעיין במידע האישי השמור אודותיו, ואם יימצא  המידע אודותיו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי המשתמש לבקש לתקן את המידע או למוחקו. על מנת לבצע פניה בנושא לחברה אנא כתבו אלינו ל office@boolabait.co.il.
 10. תיקון המדיניות. לחברה יש זכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן. גרסאות מעודכנות יפורסמו באתר הבית של החברה, ב https://boolabait.co.il/terms-of-use. המשך השימוש באתר לאחר פרסום גרסה מעודכנת של מדיניות הפרטיות, מהווה הסכמה של המשתמש לגרסה המעודכנת של מדיניות הפרטיות.
 11. על מדיניות פרטיות זו יחולו  באופן בלעדי דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להתקשרות נשוא מדיניות פרטיות זו, תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

לקוחות יקרים שימו לב ❤️:

ע״מ שנוכל לספק לכם את המוצרים הנדרשים עד פסח, הזמנות לקראת חג הפסח יתקבלו עד לתאריכים הבאים:

ליעד מרכזי

עד ליום שלישי 16/04/2024, בשעה 12:00 בצהריים

ליעד מרשימת החריגים

עד ליום חמישי 11/04/2024, בשעה 12:00 בצהריים

בימי חג הפסח, בתאריכים 17/04/24-30/04/24 לא יתקיימו משלוחים כלל.
שירות הלקוחות יעבוד במתכונת מצומצמת ובוואטסאפ בלבד.

בברכת חג פסח כשר ושמח
צוות בול לבית
העגלה שלי
🎁 נותרו רק 249.99 כדי לקבל משלוח חינם!
העגלה שלך ריקה.

Looks like you haven't made a choice yet.